علوم تجربی اول دبستان - جلسه اول

علوم تجربی اول دبستان - جلسه دوم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه سوم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه چهارم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه پنجم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه ششم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه هفتم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه هشتم

علوم تجربی اول دبستان - جلسه نهم

بشمار و بگو - صفحات1 تا 2 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحه 3 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 4 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - با ابزار کار کن - صفحات 5 تا 6 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 7 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحات 8 تا 9 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحات 10 تا 11 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحات 12 تا 13 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - بشمار و رنگ کن - صفحه 14 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحات 15 تا 16 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 18 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 19 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 20 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

کامل کن - صفحه 21 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحات 22 تا 23 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحه 24 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 25 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - بشمار و بنویس - صفحات 26 تا 27 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 28 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 29 تا 30 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 31 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 32 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 33 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - با ابزار کار کن - صفحات 34 تا 35 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحات 36 تا 37 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 38 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 39 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحه 40 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - با ابزار کار کن - صفحه 41 تا 42 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 44 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 45 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 46 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 47 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - با ابزار کار کن - صفحات 48 تا 49 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحات 50 تا 51 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 52 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 53 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 54 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - با ابزار کار کن - صفحات 55 تا 56 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 57 تا 58 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 59 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

کامل کن - صفحه 60 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 61 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 62 تا 63 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 64 تا 65 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 66 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 67 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - صفحه 68 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 69 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 70 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 71 تا 72 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 73 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 74 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 75 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 76 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - صفحه 77 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحات 78 تا 79 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 80 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بگو - صفحه 81 - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 82 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 83 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحه 84 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 85 تا 86 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 87 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 88 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - صفحه 89 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - با ابزار کار کن - صفحات 90 تا 91 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 92 تا 93 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 94 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 95 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

کامل کن - صفحه 96 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - با ابزار کار کن - صفحات 97 تا 98 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 99 تا 100 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 101 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - کامل کن - صفحات 102 تا 103 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

الگویابی کن - با ابزار کار کن - صفحات 104 تا 105 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 106 تا 107 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - الگویابی کن - صفحات 108 تا 109 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 110 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - صفحات 111 تا 112 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و رنگ کن - صفحه 115 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

کامل کن - صفحه 116کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - اندازه گیری کن - صفحات 117 تا 118 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 119 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 120 تا 121 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 123 تا 122 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 124 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - مسئله حل کن - صفحات 125 تا 126 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 127 تا 128 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 129 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن- صفحه 130 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 131 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن- صفحه 132 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن - صفحه 133 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 134 تا 135 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 136 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 137 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 138 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - صفحه 139 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن - صفحه 140 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 141 تا 142 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 143 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن - صفحه 144 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - الگویابی کن - صفحات 145 تا 146 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

اندازه گیری کن - صفحه 147 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 148 تا 149 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 150 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 151 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - بشمار و بنویس - صفحات 152 تا 153 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 154 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 155 تا 156 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 157 تا 158 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - صفحات 159 تا 160 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحه 161 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن - صفحات 162 تا 163 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

اندازع گیری کن - با ابزار کار کن - صفحات 164 تا 165 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

با ابزار کار کن - مسئله حل کن - صفحات 166 تا 167 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن - صفحه 168 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن - صفحات 169 تا 170 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

بشمار و بنویس - صفحات 171 تا 172 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

مسئله حل کن- صفحات 173 تا 175 کتاب - مدرس: سرکار خانم فریبا حسینی

درس اول : زنگ علوم - صفحات 10 تا 13 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دوم : سلام ، به من نگاه کن - صفحات 14 تا 17 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس سوم : سالم باش ، شاداب باش - صفحات 18 تا 25 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس چهارم : دنیای جانوران - صفحات 26 تا 33 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس پنجم : دنیای گیاهان - صفحات 34 تا 41 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس ششم : زمین خانه ی پر آب ما - صفحات 42 تا 49 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هفتم : زمین خانه سنگی ما - صفحات 50 تا 57 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هشتم : چه می خواهم بسازم - صفحات 58 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس نهم : زمین خانه خاکی ما - صفحات 60 تا 65 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دهم : در اطراف ما هوا وجود دارد - صفحات 66 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس یازدهم : دنیای سرد و گرم - صفحات 70 تا 79 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دوازدهم : از خانه تا مدرسه - صفخات 80 تا 91 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس سیزدهم : آهن ربای من - صفحات 92 تا 99 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده - صفحات 100 تا 103 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره 1: به خانه ی ما خوش آمدی - صفحات 2 تا 4 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره 2: بچه ها ،آماده! - صفحه5 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره 3: یک و دو و سه، راه مدرسه - صفحه7کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره 4 : به مدرسه رسیدیم - صفحات 9 تا 11 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره 5 : از کلاس ما چه خبر؟ - صفحات 12 تا 13 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره6 : بازی، بازی، تماشا - صفحات 14 تا 15 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره7 : به به چه روستایی!- صفحات 16 تا 18 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره8 : چه دنیای قشنگی!- صفحه19 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره9: در مسجد محله- صفحات 21 تا 22 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

نگاره10: نوروز در خانه ی ما - صفحات 23 تا 25 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس اول: « آ ا - بـــــ ب»-صفحه 27 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دوم: « اَ ﹷ - د »-صفحه 30 تا 31 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس سوم:«مــــ م - ســــ س»-صفحه 34 تا 36 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس چهارم:« او و - تـــــ ت»-صفحه 37 تا 39 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس پنجم: « ر - نـــــ ن»-صفحه 40 تا 43 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس ششم : « ایــــــ یــــــ ی ای - ز» - صفحه 44 تا 47 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هفتم : « اِ ﹻ ـــــه ە - شــ ش» - صفحه 48 تا 50 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هشتم : « یــــــ ی - اُ ﹹ » - صفحه 51 تا 53 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس نهم : « کـــــ ک - و» - صفحه 54 تا 56 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دهم : « پـــــ پ - گـــــ گ» - صفحه 57 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس یازدهم : « فـــــ ف - خـــــ خ» - صفحه 60 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دوازدهم : « قـــــ ق - لـــــ ل» - صفحه 65 و 66 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس سیزدهم : « جـــــ ج - ﹹ استثنا» - صفحه 67 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس چهاردهم : «هـــــ ـــــهـــــ ــــه ە - چـــــ چ» - صفحه 70 تا 73 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس پانزدهم : « ژ - خوا» - صفحه 74 تا 76 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس شانزدهم : «تشدید ــّـ» - صفحه 81 تا 83 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هفدهم : «صــــ ص» - صفحه 84 تا 87 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هجدهم : «عــــ ـعـ ـع ع» - صفحه 89 تا 92 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس نوزدهم : «حـ ح» - صفحه 93 تا 95 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس بیستم : «ضـــ ض» - صفحه 96 تا 100 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس بیست و یکم : «غـــ ـغـ ـغ غ» - صفحه 101تا 103 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس بیست و دوم : «ظ» - صفحه 105 تا 115 کتاب - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس اول : آا - بـــــ ب (صفحات 25 تا 30 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دوم : اَ ﹷ - د ( صفحات 31 تا 36 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس سوم : مــــ م - ســــ س ( صفحات 37 تا 42 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس چهارم : او و - تـــــ ت ( صفحات 43 تا 48 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس پنجم : ر - نـــــ ن ( صفحات 49 تا 54 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس ششم : ایــــــ یــــــ ی ای - ز ( صفحات 55 تا 60 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هفتم : اِ ﹻ ـــــه ە - شــ ش (صفحات 61 تا 66 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هشتم : یــــــ ی - اُ ﹹ (صفحات 67 تا 70 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس نهم : کـــــ ک - و (صفحات 71 تا 74 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دهم : پـــــ پ - گـــــ گ (صفحات 75 تا 78 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس یازدهم : فـــــ ف - خـــــ خ (صفحات 79 تا 82 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس دوازدهم : قـــــ ق - لـــــ ل (صفحات 83 تا 86 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس سیزدهم : جـــــ ج - ﹹ استثنا (صفحات 87 تا 90 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس چهاردهم : هـــــ ـــــهـــــ ـــــه ە - چـــــ چ (صفحات 91 تا 94 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس پانزدهم : ژ - خوا (صفحات 95 تا 99 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس شانزدهم : «تشدىد ــّـ» (صفحات 103 تا 105 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هفدهم :«صـ ص» «ذ» (صفحات 106 تا 111 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس هجدهم : «عـ ـعـ ـع ع ث » (صفحات 112 تا 117 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس نوزدهم : «حـ ح» (صفحات 118 تا 120 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس بیستم : «ط» (صفحات 121 تا 126 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس بیست و یکم : «غـ ـغـ ـغ غ» (صفحات 127 تا 130 کتاب) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس بیست و دوم : «ظ» (صفحات 131 تا 134 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم فریبا حسینی

درس اول : به نام خدا، بسم الله ، سوره توحید - صفحات 14 تا 21 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوم : نعمت های خدا ، سوره کوثر ، داستان نان - صفحات 22 تا 29 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سوم : خانه ی ما ، سوره عصر ، هدیه ی پدربزرگ - صفحات 30 تا 39 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهارم : قرآن بخوانیم ، سوره ناس ، مهربان ترین معلم ، هدیه ی با ارزش - صفحات 40 تا 49 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پنجم : کودک مسلمان ، سوره حمد ، مدرسه ی آماده - صفحات 50 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس ششم : سوره فلق ، کلاس قرآن - صفحات 62 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفتم : پیامبران خدا ، سوره نصر ، کودکی حضرت موسی (ع) - صفحات 7 تا 80 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

عدد و شمارش-صفحات 1تا4 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

دسته های ده تایی و یکی-صفحات 5تا9 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع و تفریق-صفحات 10تا12 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

شمارش چندتا چندتا-صفحات13تا15 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل-صفحات 16تا18 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع و تفریق ده تایی-صفحات 19تا22 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع و تفریق -صفحات 23تا25 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

راهبرد حل مسئله و الگوسازی -صفحات 26تا27 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع و تفریق دو عدد دو رقمی -صفحات 28تا32 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

حل مسئله -صفحات 32تا34 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل - صفحات 34تا36 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

یادآوری شکل های هندسی-صفحات 37تا41 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

روابط بین شکل ها-صفحات 42تا45 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تقارن-صفحات 46تا51 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل-صفحات 52تا53 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

معرفی عددهای سه رقمی-صفحات 55 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

نوشتن عددهای سه رقمی-صفحات 64 تا65 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع و تفریق اعداد سه رقمی-صفحات 67 تا68 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل-صفحات 69 تا72 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

اندازه گیری طولی-صفحات 73 تا 77کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

اندازه گیری دقیق تر-صفحات 78 تا 81کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

واحد سانتی متر-صفحات82 تا 85کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

واحد میلی متر -صفحات86 تا 87کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل -صفحات88 تا 90کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مقایسه اعداد-صفحات 92 تا 95 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع و تفریق عددهای سه رقمی-صفحات 96 تا 99 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

جمع در جدول ارزش مکانی-صفحات 100 تا 102 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تفریق در جدول ارزش مکانی-صفحات 103 تا 106 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل-صفحات 106 تا 108 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

قسمتی از یک واحد-صفحات 109 تا113 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

نمایش کسرها-صفحات 114 تا117 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مفهوم احتمال-صفحات 118 تا120 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

احتمال و کسر-صفحات 121 تا124 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل-صفحات 124 تا126 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

سرشماری-صفحات 128 تا 131 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

نمودار ستونی-صفحات 132 تا 133 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

حل مسئله-صفحات 134 تا 135 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

نمودار تصویری-صفحات 136تا 138 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

انتخاب نمودار-صفحات 139تا 141 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل-صفحات 142تا 144 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس اول : زنگ علوم - صفحات 12 تا 15 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوم : هوای سالم، آب سالم - صفحات 17 تا 19 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سوم : زندگی ما و گردش زمین 1 - صفحات 22 تا 29 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس چهارم : زندگی ما و گردش زمین 2 - صفحات 30 تا 37 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس پنجم : پیام رمز را پیدا کن 1 - صفحات 38 تا 45 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس ششم : پیام رمز را پیدا کن 2 - صفحات 46 تا 53 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هفتم : اگر تمام شود - صفحات 54 تا 61 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هشتم : بسازیم و لذت ببریم - صفحات 62 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس نهم : سرگذشت دانه - صفحات 64 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دهم : درون آشیانه ها - صفحات 70 تا 75 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس یازدهم : من رشد می کنم - صفحات 76 تا81 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوازدهم : برای جشن آماده می شویم - صفحات 82 تا 89 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سیزدهم : بعد از جشن - صفحات 90 تا 97 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده (نان) - صفحات 98 تا 103 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

مقدمه : ستایش - صفحه 2 کتاب - مدرس: سرکارخانم آذر فرهمند

درس1: کتابخانه کلاس ما - صفحات4تا9کتاب - مدرس: سرکارخانم آذر فرهمند

درس2: مسجد محله ما - صفحات10تا14کتب - مدرس: سرکارخانم آذر فرهمند

درس3: خرس کوچولو - صفحات 16تا22کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس4: مدرسه خرگوش ها - صفحات23تا30کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس5چوپان درست کار - صفحات32تا35 - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس6 : کوشا و نوشا - صفحات36تا41 - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس7 : دوستان ما - صفحات 42تا45کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس8 : از همه مهربان تر - صفحات50تا55کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس9 : زیارت - صفحات56تا62کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس10: هنرمند - صفحات64تا69کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درسِ 11آزاد - صفحات70تا71کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس 12: فردوسی - صفحات72تا77کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس 13: ایرانِ زیبا - صفحات79تا85کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس 15: نوروز - صفحات92تا100کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس16 : پَروازِ قَطره - صفحات102تا106کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس17 : مثلِ دانشمندان - صفحات107تا114کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : کتاب خانه ی کلاس ما -صفحات 15 تا 19 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم : مسجد محله ی ما -صفحات 20 تا 24 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم : خرس کوچولو-صفحات 26 تا 30 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم : مدرسه ی خرگوش ها -صفحات 31 تا 35 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم : چوپان درست کار - صفحات 37 تا 41 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم : کوشا و نوشا - صفحات 42 تا 46 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم : دوستانِ ما - صفحات 47 تا 52 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم : از همه مهربان تر - صفحات 54 تا 58 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم : زیارت - صفحات 59 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم : هنرمند - صفحات 65 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم : آزاد - صفحه 70 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم : فردوسی - صفحات 71 تا 75 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سیزدهم : ایرانِ زیبا - صفحات 77 تا 81 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم : پرچم - صفحات 82 تا 86 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم : نوروز - صفحات 87 تا 91 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم : پروازِ قطره - صفحات 99 تا 103 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم : مثلِ دانشمندان - صفحات 99 تا 103 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : الف كوچك / سكون / صفحات 1 تا 10 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوم : تشديد/اتصالات / صفحات 11 تا 15 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سوم : سوره حمد / ك / صفحات 16 تا 20 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهارم : سوره ي ناس / ــــــﺔ ، ﺓ / صفحات 21 تا 25 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پنجم : سوره َی فـلَـق / تنوين ها / صفحات 26 تا 33 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس ششم : سوره توحيد / ــــــه و ، ـــــــه ي / صفحات 36 تا 40 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفتم : سوره نصر/فتح مکه/ ء (همزه ) / صفحات 41 تا 47 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هشتم : سوره كوثر / ئـ / كودك خدا پرست / صفحات 48 تا 54 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس نهم : سوره ي عصر / صفحات 56 تا 62 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دهم : سوره فيل / اصحاب فيل / سوره ي ماعون / صفحات 63 تا 70 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

یادآوری 2 / صفحه 71 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس یازدهم : سوره ی كافرون / صفحات 71 تا 77 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوازدهم : سوره ِی اِنشراح / صفحات 78 تا 84 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سیزدهم : سوره ي تين/ قهرمان بت شكن / صفحات 85 تا 92 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهاردهم : سوره َي قدر / باغی ميان آتش / صفحات 93 تا 101 - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

قرآن در تابستان - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس اول - هدیه های خدا - صفحات 12 تا 15 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوم - پرندگان چه میگویند؟ - صفحات 16 تا 19 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سوم - خاطره ی ماه - صفحات 20 تا 23 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهارم - مهربان تر از مادر - صفحات 24 تا 27 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پنجم - وضو میگیرم - صفحات 28 تا 33 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس ششم - پیامبران خدا - صفحات 34 تا 37 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفتم - مهمان کوچک - صفحات 38 تا 41 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هشتم - جشن میلاد - صفحات 42 تا 45 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس نهم - اهل بیت پیامبر - صفحات 46 تا 49 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دهم - خانواده مهربان - صفحات 50 تا 53 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس یازدهم - نماز بخوانیم - صفحات 54 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوازدهم - پدر مهربان - صفحات 60 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سیزدهم - بهترین دوست - صفحات 64 تا 67 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهاردهم - دعای باران - صفحات 68 تا 71 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پانزدهم - بچه ها سلام! - صفحات 72 تا 75 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس شانزدهم - طبیعت زیبا - صفحات 76 تا 79 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفدهم - وقت نماز - صفحات 80 تا 83 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هجدهم - راز خوشبختی - صفحات 84 تا 87 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس نوزدهم - جشن بزرگ - صفحات 88 تا 91 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس بیستم - در کنار سفره - صفحات 92 تا 95 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

الگویابی - صفحه 8 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

شمارش چندتا چندتا - صفحات 10 و 11 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ماشین های ورودی - خروجی - صفحات 13 تا 15 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مکعب و مکعب مستطیل - صفحات 13 تا 20 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ساعت در بعد از ظهر - صفحات 16 تا 18 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

الگوهای متقارن - صفحات 19 تا 21 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 22 و 23 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

الگوسازی - صفحات 26 تا 28 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

معرفی عدد هزار - صفحات 28 تا 31 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

اندازه گیری - صفحات 31 تا 39 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ارزش پول - صفحات 32 تا 36 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

عددهای تقریبی - صفحات 37 و 38 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 40 تا 42 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

حل مسئله - رسم شکل - صفحات 44 و 45 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

کسر - صفحات 46 تا 48 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

کاربرد کسر در اندازه گیری - صفحات 49 و 50 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

رسم و معرفی دایره و زاویه - صفحات 50 و 51 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

تساوی کسرها - صفحات 52 و 53 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مقایسه ی کسرها - صفحات 55 تا 57 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 58 و 59 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ضرب - صفحات 64 و 65 مگابایت - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ضرب عددهای یک رقمی - صفحات 66 تا 68 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

خاصیت های ضرب - صفحات 70 تا 72 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

تقسیم - صفحات 73 و 74 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

شناخت خط های موازی - صفحات 74 و 75 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 76 و 77 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

حل مسئله / زیرمسئله - صفحات 80 و 81 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

خط، نیم خط و پاره خط - صفحات 82 تا 84 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

محیط - صفحات 85 تا 87 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

اندازه سطح - صفحات 88 تا 90 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

واحد اندازه گیری سطح - صفحات 91 تا 93 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 94 و 95 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

حل مسئله / حل مسئله ی ساده تر - صفحات 98 و 99 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مقایسه ی عددها - صفحات 100 تا 102 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

جمع و تفریق - صفحات 103 تا 105 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

جمع در جدول ارزش مکانی - صفحات 106 تا 108 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

تفریق در جدول ارزش مکانی - صفحات 109 تا 111 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 112 تا 114 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

حل مسئله / حدس و آزمایش - صفحات 115 تا 117 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

جدول داده ها - صفحات 118 تا 120 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

احتمال / بخش اول - صفحات 121 تا 123 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

احتمال / بخش دوم - صفحات 121 تا 123 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

نمودار دایره ای - صفحات 124 تا 126 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

انتخاب نمودار - صفحات 127 تا 129 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 130 تا 132 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

حل مسئله / حذف حالت های نامطلوب - صفحات 134 و 135 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ضرب در عدد 10 / صفحات 136 تا 138 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی / صفحات 139 تا 141 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

محاسبه ی ضرب / صفحات 142 تا 144 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

تقسیم با باقی مانده - صفحات 145 تا 147 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

مرور فصل - صفحات 148 تا 150 - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس اول : زنگ علوم - صفحات 9 تا 12 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس دوم : خوراکی ها - صفحات 13 تا 17 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس سوم : مواد اطراف ما - صفحات 18 تا 26 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس چهارم : اندازه گیری مواد - صفحات 27 تا 34 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس پنجم : آب ماده با ارزش - صفحات 35 تا 42 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس ششم : زندگی ما و آب - صفحات 43 تا 50 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس هفتم : نور و مشاهده اجسام - صفحات 51 تا 58 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس هشتم : جست و جو کنیم و بسازیم - صفحات 59 تا 62 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس نهم : نیرو، همه جا(1) - صفحات 63 تا 72 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس دهم : نیرو، همه جا(2) - صفحات 73 تا 80 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس یازدهم : بكارید و ببينيد- صفحات 81 تا 88 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس دوازدهم : هر كدام جای خود (1) - صفحات 89 تا 98 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس سیزدهم : هر كدام جای خود (2) - صفحات 99 تا 108 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده - صفحات 109 تا 112 کتاب - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس اول: محله ی ما (صفحات 12 تا 19 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دوم: زنگِ ورزش (صفحات 20 تا 28) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس سوم: آسمانی آبی، طبیعت پاک (صفحات 30 تا 35) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس چهارم: آواز گنجشک (صفحات 36 تا 44 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس پنجم: بلدرچین و برزگر (صفحات 46 تا 49) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس ششم: فداکاران (صفحات 50 تا 55 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هفتم: کارِ نیک (صفحات 56 تا 64) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هشتم: پیراهنِ بهشت (صفحات 66 تا 71) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس نهم : بوی نرگس (صفحات 72 تا 78 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دهم: یارِ مهربان (صفحات 80 تا 85 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس یازدهم: نویسنده ی بزرگ (صفحات 86 تا 92 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دوازدهم: ایرانِ عزیز (صفحات 94 تا 97 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس سیزدهم: آزاد (صفحات 98 تا 101) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس چهاردهم: ایران آباد (صفحات 102 تا 108 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس پانزدهم:دریا (صفحات 110 تا 113 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس شانزدهم:اگر جنگل نباشد (صفحات 120 تا 123 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هفدهم:چشم های آسمان (صفحات 120 تا 128 ) - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس اول: محله ی ما(صفحات 8 تا 11) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس دوم: زنگِ ورزش(صفحات 12 تا 16) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک(صفحات 18 تا 21) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس چهارم: آواز گنجشک(صفحات 22 تا 26) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس پنجم: بلدرچین و برزگر(صفحات 28 تا 31) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس ششم: فداکاران(صفحات 32 تا 35) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس هفتم: کارِ نیک(صفحات 36 تا 40) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس هشتم: پیراهنِ بهشتی(صفحات 42 تا 45) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس نهم: بوی نرگس(صفحات 46 تا 50) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس دهم: یارِ مهربان(صفحات 52 تا 55) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس یازدهم: نویسنده ی بزرگ(صفحات 56 تا 60) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس دوازدهم: ایرانِ عزیز-(صفحات 62 تا 65) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس سیزدهم: آزاد-(صفحات 66 تا 69) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس چهاردهم: ایرانِ آباد-(صفحات 70 تا 74) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس پانزدهم: دَریا(صفحات 76 تا 79) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد(صفحات 80 تا 83) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس هفدهم: چشم های آسمان(صفحات 84 تا 88) - مدرس: سرکار خانم مریم توجهی

درس اول : آستین های خالی - صفحات 2 تا 7 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دوم : غروب یک روز بهاری - صفحات 8 تا 13 کتاب - مدرس:سرکار خانم مریم توجهی

درس سوم : همیشه با من - صفحات 14 تا 17 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس چهارم : در کاخ نمرود - صفحات 18 تا 23 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس پنجم : روز دهم - صفحات 24 تا 29 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس ششم : بانوی قهرمان - صفحات 30 تا 33 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هفتم : بوی بهشت - صفحات 34 تا 37 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هشتم : جشن تکلیف - صفحات 38 تا 43 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس نهم : گفتگو با خدا - صفحات 44 تا 49 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دهم : ماه مهمانی خدا - صفحات 50 تا 55 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس یازدهم : عید مسلمانان - صفحات 56 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دوازدهم : سخن آسمانی - صفحات 60 تا 65 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس سیزدهم : انتخاب پروانه - صفحات 66 تا 71 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس چهاردهم : اُمّ ابیها - صفحات 72 تا 77 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس پانزدهم : همسفر ناشناس - صفحات 78 تا 83 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس شانزدهم : دانا ترین مردم - صفحات 84 تا 89 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هفدهم : خواب شیرین - صفحات 90 تا 95 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هجدهم : آینه سخنگو - صفحات 96 تا 101 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس نوزدهم : گندم از گندم بروید - صفحات 102 تا 105 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس بیستم : باغ همیشه بهار - صفحات 106 تا 110 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس اول : من به دنیا آمدم - صفحات 2 تا 3 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دوم : من بزرگ تر شده ام - صفحات 4 تا6 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس سوم : آیا ما مثل هم هستیم؟-صفحات7 تا10 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس چهارم : اعضای خانواده-صفحات 12 تا13 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس پنجم : خانواده ام را دوست دارم-صفحات 14 تا15 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس ششم : تغییر در خانواده-صفحات 16 تا17 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هفتم : از بزرگ ترها قدردانی کنیم-صفحات 18 تا22 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هشتم : چرا با هم همکاری می کنیم؟-صفحات24 تا 26 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس نهم : مقرّرات خانه ی ما-صفحات 27 تا 28 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دهم : نیازهای خانواده چگونه تأمین می شود؟-صفحات 30 تا 31 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس یازدهم : منابع-صفحات 32 تا35 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس دوازدهم : درست مصرف کنیم-صفحات 36 تا39 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس سیزدهم : بازیافت-صفحات40 تا42 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس چهاردهم : خانه ام را دوست دارم-صفحات 43تا45 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس پانزدهم : خانه ها با هم تفاوت دارند-صفحات 46 تا47 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس شانزدهم : خانه ی شما چه شکلی است؟-صفحات 48 تا50 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هفدهم : از خانه محافظت کنیم-صفحات 51 تا54 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس هجدهم : مدرسه ی دوست داشتنی ما-صفحات 56 تا58 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس نوزدهم : مکان های مدرسه را بشناسیم-صفحات 60 تا62 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس بیستم : خانه ی شما کجاست؟- صفحات 64 تا 65 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس بیست و یکم : جهت های اصلی- صفحات 66 تا 67 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس بیست ودوم : پست- صفحات 68 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

درس بیست وسوم : نکات ایمنی در خیابان- صفحات 70 تا 76 کتاب - مدرس : سرکار خانم مریم توجهی

اَذان و اِقامه - صفحات 2 تا 5 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

سوره ی حمد-سوره ی توحيد - صفحات 6 تا 8 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

اذکار نماز - صفحات 9 تا 13 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

آیه ی صلوات - صفحات 14 تا 15 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز اول:يادآوری ترکيب حروف و حرکات - صفحه 18 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز دوم: يادآوری حرف ساکن - صفحات 19 تا 20 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز سوم: تمرین حرف ساکن- صفحه 21 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز چهارم: يادآوری تنوين - صفحات 22 تا 23 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز پنجم: تمرين تنوين- صفحه 24 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز ششم: يادآوری تشديد - صفحات 25 تا 26 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز هفتم: تمرين تشديد (1) - صفحه 27 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز هشتم: تمرين تشديد (2) - صفحه 28 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز نهم: يادآوری خواندن «ــــه و» و «ــــه ی» - صفحه 29 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز دهم: تمرين «ــــه و» «ﻩ و» «ــــه ی» «ﻩ ی» - صفحه 30کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز يازدهم: پايه های هَمزه - صفحه 31 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز دوازدهم: تمرين پايه ی همزه (1) - صفحه 32 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز سيزدهم: تمرين پايه ی همزه (2)- صفحه 33 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز چهاردهم: حروف ناخوانا (1) - صفحات 34 تا 35 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز پانزدهم: تمرين حروف ناخوانا (1) - صفحه 36 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز شانزدهم: حروف ناخوانا (2) - صفحات 37 تا 38 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز هفدهم: تمرين حروف ناخوانا (2) - صفحه 39 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز هجدهم: حروف ناخوانا (3) - صفحات 40 تا 41 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز نوزدهم: تمرين حروف ناخوانا (3) - صفحه 42 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيستم: تمرين و روخوانی سوره ی فَتح - صفحه 43 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و یکم: تمرين و روخوانی سوره ی اِنسان - صفحه 44 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و دوم: تمرين و روخوانی سوره ی شُعَرا - صفحه 45 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و سوم: تمرين و روخوانی سوره ی سَبـــَا - صفحه 46 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و چهارم: تمرين و روخوانی سوره ی اَنعام - صفحه 47 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و پنجم: تمرين و روخوانی سوره ی صافات - صفحه 48 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و ششم: تمرين و روخوانی سوره ی اَنعام - صفحه 49 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و هفتم: تمرين و روخوانی صــَف - صفحه 50 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و هشتم: تمرين و روخوانی سوره ی حَشر - صفحه 51 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز بيست و نهم: تمرين و روخوانی اِسرا - صفحه 52 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز سی ام: تمرين و روخوانی سوره ی آل عِمران - صفحه 53 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز سی و یکم: تمرين و روخوانی سوره ی مائِده - صفحه 54 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز سی و دوم: تمرين و روخوانی سوره ی جُمعه - صفحه 55 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

روز سی و سوم: تمرين و روخوانی سوره ی صافات - صفحه 56 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (1) - صفحات 57 تا 59 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (2) - صفحات 60 تا 66 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (3) - صفحات 67 تا 72 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (4) - صفحات 72 تا 75 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (5) - صفحات 76 تا 78 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (6) - صفحات 79 تا 84 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (7) - صفحات 84 تا 87 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (8) - صفحات 88 تا 90 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (9) - صفحات 91 تا 96 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (10) - صفحات 97 تا 99 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (11) - صفحات 100 تا 102 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (12) - صفحات 103 تا 108 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (13) - صفحات 109 تا 111 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (14) - صفحات 112 تا 114 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (15) - صفحات 115 تا 120 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

انس با قرآن کریم (16) - صفحات 121 تا 123 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

حل مسئله (صفحات 2 و 3 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : عددنویسی (صفحات 4 تا 7 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : الگوها (صفحات 8 تا 11 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس سوم : ماشین ورودی - خروجی (صفحات 12 تا 15 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس چهارم : معرفی میلیون (صفحات 16 تا 19 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل (صفحات 20 تا 22 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

حل مسأله (صفحات 24 و 25 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : شناخت کسرها (صفحات 26 تا 29 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : جمع و تفریق (صفحات 30 تا 33 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس سوم : تساوی کسرها (صفحات 34 تا 37 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس چهارم : ضرب عدد در کسر (صفحات 38 تا 41 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل ( صفحات 42 تا 44) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

حل مسئله (صفحات 46 و 47 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : ضرب دو عدد دو رقمی (صفحات 46 تا 51 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : محاسبه ی حاصل ضرب (صفحات 52 تا 55 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس سوم : محاسبه های تقریبی (صفحات 56 تا 59 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس چهارم : تقسیم و بخش پذیری (صفحات 60 تا 63 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس پنجم : تقسیم بر عددهای یک رقمی ( صفحات 64 تا 67 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس ششم : تقسیم بر عدد دو رقمی (صفحات 68 تا 74 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل (صفحات 73 و 74 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

حل مسئله (صفحات 76 تا 77 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : زاویه (صفحات 78 تا 81 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : اندازه گیری زاویه ( صفحات 82 تا 85 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس سوم : اندازه گیری زمان (صفحات 76 تا 89) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس چهارم : اندازه گیری طول (صفحات 90 تا 93 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل (صفحات 94 تا 96 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

حل مسئله (صفحات 98 و 99 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : عدد مخلوط (صفحات 99 تا 103 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : عدد اعشاری (صفحات 104 تا 107 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس سوم : جمع و تفریق اعشاری (صفحات 108 تا 111) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس چهارم : ارزش مکانی عددهای اعشاری (صفحات 112 تا 115 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل ( صفحات 116 تا 118 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

حل مسئله ( صفحات 120 و 121 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : عمود - موازی (صفحات 122 تا 125 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : چهار ضلعی ها (صفحات 126 تا 129 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس سوم : مساحت متواضی الاضلاع و مثلث (صفحات 130 تا 133) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس چهارم : محیط و مساحت (صفحات 134 تا 138 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل (صفحات 138 تا 140 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

حل مسئله (صفحات 142 و 143 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : نمودار خط شکسته (صفحات 144 تا 147 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس دوم : احتمال (صفحات 148 تا 151) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

مرور فصل (صفحات 152 تا 154 ) - مدرس : سرکار خانم فاطمه یزدانی

درس اول : زنگ علوم- صفحات 1 تا 4 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوم: مخلوط ها در زندگی- صفحات 5 تا 14 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سوم: انرژی، نیاز هر روز ما- صفحات 15 تا 24 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس چهارم: انرژی الکتریکی- صفحات 25 تا 32 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس پنجم : گرما و ماده- صفحات 33 تا 40 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس ششم: سنگ ها- صفحات 41 تا 50 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هفتم: آهن ربا در زندگی- صفحات 51 تا 58 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هشتم: آسمان در شب- صفحات 59 تا 68 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس نهم:بدن ما(1)- صفحات 69 تا 74 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دهم:بدن ما(2)- صفحات 75 تا 82 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس یازدهم: بی مهره ها- صفحات 83 تا 90 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوازدهم: گوناگونی گیاهان - صفحات 91 تا 98 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سیزدهم: زیستگاه- صفحات 99 تا 106 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

مقدمه : ستایش خدا - صفحه 8 کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول: آفریدگارِ زیبایی - صفحات9تا17کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم: کوچِ پرستوها - صفحات 18تا28کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم: رازِ نشانه ها - صفحات30تا35کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم: ارزشِ علم - صفحات36تا41کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم: رهایی از قفس - صفحات42تا51کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم: آرش کمان گیر-صفحات 54 تا 61 - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم: مهمانِ شهر ما - صفحات62تا72کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم: آزاد - صفحات 74تا76کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم: آزاد - صفحات77تا78کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم: باغچه ی اطفال - صفحات 80تا87کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم: فرماندهِ دل ها - صفحات88تا93کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم: اتفاقِ ساده - صفحات94تا102کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ - صفحات108تا111کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم: شیر و موش - صفحات112تا122 - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم: پُــرسشگری - صفحات124تا129کتاب - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند - صفحات 130تا140 - مدرس: سرکار خانم آذر فرهمند

درس یک : آفریدگار زیبایی-صفحات 8 تا 13 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم: کوچ پرستوها-صفحات 14 تا 18 کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم:رازِ نشانه ها-صفحات:20تا24 کتاب - مدرس:سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم: ارزشِ علم - صفحات 25تا30کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم: رهایی از قفس - صفحات 31تا36کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم: آرش کمان گیر - صفحات 38تا43کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم: مهمانِ شهرِ ما - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم: آزاد - صفحات50تا53کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم: آزاد - صفحات54تا58کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم: باغچه ی اطفال - صفحات60تا64کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم: فرماندهِ دل ها - صفحات65-70کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم: اتفاقِ ساده - صفحات71تا76کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سیزدهم: لطفِ حق - صفحات78تا82کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ - صفحات83تا87کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم: شیر و موش - صفحات88تا92کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم: پرسشگری - صفحات94تا98کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند - صفحات99تا104کتاب - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : یادآوری قواعد سال های گذشته وقف « ﹷﹻﹹ » - صفحات 1 تا 8 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوم : سوره تَغابُن آیات 1 تا 6 وقف«_ً_ٍ_ٌ_» - صفحات 9 تا 14 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سوم : سوره ابراهیم آیات 34 تا 38 وقف « ـــــــــه و ، ــــــــــه ی» - صفحات 15 تا 20 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهارم : سوره واقعه آیات 1 تا 26 - داستان های حرف های آسمانی وقف « ﺓ » - صفحات 21 تا 27 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پنجم : سوره آل عمران آیات 102 تا 105 - حروف مقطعه - صفحات 28 تا 34 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس ششم : سوره اِسرا آیات 76 تا 83 - علامت مَد - صفحات 35 تا 40 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفتم : آشنایی با خط قرآن کریم - صفحات 41 تا 50 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هشتم : سوره آل عمران آیات 30 تا 37-داستان حضرت زکریا و مریم - صفحات 51 تا 57 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس نهم : سوره بقره آیات 253 تا 256 - صفحات 58 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دهم : سوره هود آیات 109 تا 117 - صفحات 64 تا 69 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس یازدهم : سوره مُلک آیات 1 تا 12 وقف « ﹱ ی » - صفحات 70 تا 75 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوازدهم : سوره آل عمران آیات 38 تا 45-داستان حضرت زکریا و یحیی - صفحات 76 تا 82 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سیزدهم : سوره نَمل آیات 56 تا 63 - صفحات 83 تا 88 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهاردهم : سوره یوسف آیات 64 تا 69 - صفحات 89 تا 94 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پانزدهم : سوره عَبَس آیات 1 تا 42 - صفحات 95 تا 100 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس اول: دانه ای که نمی خواست بروید! - صفحات 8 تا 10کتاب - مدرس: سرکارخانم اعظم رحمانی

درس دوم: کودکی بر آب - صفحات 11 تا 19کتاب - مدرس: سرکارخانم اعظم رحمانی

درس سوم: ما به مسجد می رویم - صفحات 20 تا 27 کتاب - مدرس:سرکارخانم اعظم رحمانی

درس چهارم: یک نماز و ده رکوع! - صفحات 28 تا 35 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد! - صفحات 35 تا 39 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس ششم: حرمی با دو گنبد - صفحات 40 تا 45 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هفتم: نماز در کوهستان - صفحات 46 تا 51 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هشتم: دیدار دوست - صفحات 52 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس نهم: کودک شجاع - صفحات 60 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس دهم: روشن ترین شب - صفحات 64 تا 71 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس یازدهم: درس آزاد- صفحات 72 تا 77 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس دوازدهم: روزی برای تمام بچه ها - صفحات 78 تا 83 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس سیزدهم: خاله نرگس - صفحات 84 تا 87 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس چهاردهم: اولین بانوی مسلمان - صفحات 88 تا 91 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس پانزدهم: یک ماجرای زیبا - صفحات 92 تا 98 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس شانزدهم: اسب طلایی - صفحات 98 تا 102کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هفدهم: آقای بهاری، خانم بهاری - صفحات 102 تا 107 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هجدهم: چشمان همیشه باز - صفحات 108 تا 113 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم - صفحات 114 تا 118 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس اول : همسایه ی ما-صفحات1 تا4 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس دوم : اینجا محله ی ماست - صفحات5 تا7 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس سوم : خرید و فروش در محله-صفحات8 تا 12کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس چهارم : نقشه ی محله ما-صفحات13 تا18 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس پنجم : زندگی در شهر و روستا-صفحات19 تا23 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس ششم : جهت های جغرافیایی-صفحات24 تا27 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هفتم : جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند؟-صفحات 28تا 30کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هشتم : نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟-صفحات31 تا 35کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس نهم : نخستین شهرها چگونه به وجود آمده اند؟-صفحات 36تا40 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس دهم : مورخان چگونه گذشته را مطالعه می كنند؟-صفحات41 تا45 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس یازدهم : سفری به شهر باستانی همدان - صفحات 46 تا 50 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس دوازدهم: سفری به تخت جمشید 1 - صفحات 51 تا 56 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید 2 - صفحات 56 تا 58 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه - صفحات 59 تا 64 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس پانزدهم: کوه ها و دشت های زیبا - صفحات 65 تا70 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس شانزدهم: آب و هوا - صفحات 71 تا 74 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران - صفحات 75 تا 78 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس هجدهم: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران - 80 تا 83 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم - صفحات 84 تا 88 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس بیستم: نشانه های ملّی ما - صفحات 90 تا 92 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس بیست و یکم: تقویم - صفحات 93 تا 94 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

درس بیست و دوم: روزهای مهم - صفحات 95 تا 99 کتاب - مدرس : سرکار خانم اعظم رحمانی

یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی - صفحات 2 تا 5 - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

معرفی میلیارد - صفحات 6 تا 9 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

جمع و تفریق عددهای مرکب - صفحات 10 تا 13 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

الگوها - صفحات 14 تا 17 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل - صفحات 18 تا 20 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

کسرهای بزرگ تر از واحد - صفحات 21 تا 26 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

جمع و تفریق عددهای مخلوط - صفحات 27 تا 31 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

ضرب کسرها - صفحات 32 تا 35 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

تقسیم کسرها - صفحات 36 تا 39 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

ضرب عددهای مخلوط - صفحات 40 تا 43 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل - صفحات 44 تا 46 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

نسبت - صفحات 47 تا 51 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

نسبت های مساوی- صفحات 52 تا 55 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

زاویه و نیمساز - صفحات 56 تا 59 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درصد - صفحات 60 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل - صفحات 64 تا 66 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

تقارن محوری - صفحات 67 تا 72 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

تقارن مرکزی - صفحات 73 تا 74 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

زاویه و نیمساز - صفحات 75 تا 78 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها - صفحات 80 تا 83 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل - صفحات 84 تا 86 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

عددهای اعشاری - صفحات 87 تا 92 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

جمع عددهای اعشاری - صفحات 93 تا 95 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

تفریق عددهای اعشاری - صفحات 96 تا 97 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

ضرب عددهای اعشاری - صفحات 99 تا 101 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل - صفحات 101 تا 104 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مساحت لوزی و ذوزنقه - صفحات 107 تا 109 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

محیط دایره - صفحات 110 تا 112 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

حجم - صفحات 113 تا 117 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

گنجایش - صفحات 118 تا 121 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل - صفحات 122 تا 124 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

میانگین - صفحات 130 تا 133 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

احتمال - صفحات 134 تا 138 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

مرور فصل- صفحات 138 تا 141 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس اول : زنگ علوم - صفحات 1 تا 6 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوم : ماده تغییر می کند - صفحات 7 تا 16 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سوم : رنگین کمان - صفحات 17 تا 24 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس چهارم : برگی از تاریخ زمین - صفحات 25 تا 34 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس پنجم : حرکت بدن - صفحات 35 تا 44 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس ششم : چه خبر ؟ (1) - صفحات 45 تا 52 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هفتم : چه خبر ؟ (2) - صفحات 53 تا 60 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هشتم : کارها آسان می شود (1) - صفحات 61 تا 66 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس نهم : کارها آسان می شود (2) - صفحات 67 تا 76 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دهم : خاک با ارزش - صفحات 77 تا 84 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس یازدهم : بکارید و بخورید - صفحات 85 تا 92 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوازدهم : از ریشه تا برگ - صفحات 93 تا 98 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس اول: تماشاخانه (صفحات 8 تا 14 کتاب ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم : فضلِ خدا (صفحات 18 تا 24 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم : رازی و ساخت بیمارستان (صفحات 26 تا 31 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم: بازرگان و پسران (صفحات 34 تا 38) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم : چنار و کدوبُن (صفحات 39 تا 46) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم: سرود ملی (صفحات 48 تا 51) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم : آزاد (صفحات 54 و 55 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم: دفاع از ميهن (صفحات 56 تا 68 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم: نام آوران ديروز، امروز، فردا (صفحات 70 تا 77) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم: نامِ نيكو (صفحات 78 تا 82 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم: نقش خِردمندان (صفحات 83 تا 88) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم: آزاد (صفحات 89 تا 96 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سيزدهم: روزي كه باران مي باريد (صفحات 98 تا 105 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم: شجاعت (صفحات 106 تا 110 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم: کاجستان (صفحات 111 تا 120 ) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم: وقتي بوعلي، كودك بود (صفحات 122 تا 129) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم: كار و تلاش (صفحات 130 تا 140) - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : تماشاخانه - صفحات 8 تا 11 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم : فضل خدا - صفحات 12 تا 17 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم : رازی و ساخت بیمارستان - صفحات 18 تا 22 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم : بازرگان و پسران - صفحات 23 تا 26 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم : چنار و کدوبُن - صفحات 27 تا 33 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم : سرود ملّی - صفحات 34 تا 37 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم : آزاد - صفحات 38 تا 41 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم : دفاع از ميهن - صفحات 42 تا 49 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم : نام آوران دیروز، امروز، فردا - صفحات 50 تا 53 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم : نامِ نيكو - صفحات 54 تا 57 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم : نقشِ خردمندان - صفحات 58 تا 61 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم : آزاد - صفحات 62 تا 67 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سیزدهم : روزی كه باران می باريد - صفحات 71 تا 68 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم : شجاعت - صفحات 72 تا 75 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم : کاجِستان - صفحات 76 تا 81 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم : وقتی بوعلی ، كودك بود - صفحات 82 تا 85 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم : کار و تلا ش - صفحات 86 تا 92 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : یادآوری / نماز در قرآن - صفحات 1 تا 9 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوم : سوره ی قَمر(55-50) و سوره ی الرحمن (16-1)، یادآوری وقف بر حرکات / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی الرحمن (40-17) - صفحات 10 تا 17 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سوم : سوره ی اعراف (195-188)، یادآوری وقف بر ــــــه و ــــــه ی - صفحات 18 تا 25 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهارم : سوره ی هود (62-54)، یادآوری وقف ﺔ ﺓ / قصه آیه ها، بشارت / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی هود (71-63) -صفحات 26 تا 35 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پنجم : سوره ی انعام (157-152)، التقاء ساکنین / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی انعام (165-158) - صفحات 36 تا 43 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس ششم : سوره ی نساء (176) و سوره ی مائده (2-1)، یادآوری حروف مقطعه / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی مائده (5-3) - صفحات 44 تا 51 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفتم : سوره ی بقره (259-257)، یادآوری مَد / قصه آیه هاعُزَیر زنده می شود / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی بقره (264-260) - صفحات 52 تا 61 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هشتم : سوره ی رَعد (43) و سوره ی ابراهیم (5-1)، وقف بر ﹱ ا و ﹱ ی / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی ابراهیم(10-6) - صفحات 62 تا 69 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس نهم : سوره ی نحل (93-88)، یادآوری التقاء ساکنین / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی نحل (102-94) - صفحات 70 تا 77 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دهم : سوره ی انفال (8-1)، یادآوری مَد / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی نحل (94-102) - صفحات 78 تا 85 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس یازدهم : سوره ی شُعراء (60-40)، یادآوری وقف / قصه آیه ها، عاقبت فرعون و فرعونیان / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی شُعراء (83-61) - صفحات 86 تا 95 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوازدهم : سوره ی انبیاء (10-1) / خواندن روزانه ی قرآن، سوره ی انبیاء (24-11) / دعای ختم قرآن - صفحات 96 تا 103 کتاب - مدرس: سرکار خانم فاطمه منصوری

درس اول : دسته گلی از آسمان - صفحات 6 تا 11 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس دوم : تنها او - صفحات 12 تا 17 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس سوم : بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست - صفحات 18 تا 23 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس چهارم : از نوزاد بپرسيد! - صفحات 24 تا 29 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس پنجم : گل صد برگ - صفحات 30 تا 38 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس ششم : مال مردم - صفحات 39 تا 43 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هفتم : رنگين کمان جمعه - صفحات 44 تا 51 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هشتم : دو نامه - صفحات 52 تا 57 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس نهم : یک جهان جشن! - صفحات 58 تا 65 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس یازدهم : سروِ سربلند سامرا - صفحات 74 تا 79 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس دوازدهم : خورشيد پشت ابر - صفحات 80 تا 87 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس سیزدهم : کوچک های بزرگ! - صفحات 88 تا 93 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس چهاردهم : بزرگ مرد تاریخ - صفحات 94 تا 101 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس پانزدهم : بهمن هميشه بها ر - صفحات 102 تا 109 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس شانزدهم : روزنامه های دیواری - صفحات 110 تا 115 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هفدهم : اینها و آنها - صفحات 116 تا 120 کتاب - مدرس: سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس اول : من با دیگران ارتباط برقرار می کنم - صفحات 2 تا 6 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس دوم : احساسات ما - صفحات 7 تا 11 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس سوم : همدلی با دیگران - صفحات 12 تا 15 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس چهارم : من عضو گروه هستم - صفحات 16 تا 20 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس پنجم : جمعیت ایران-صفحات 21 تا 26 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس ششم : منابع آب ایران-صفحات 27 تا 31 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هفتم : نواحی صنعتی مهم ایران-صفحات 32 تا 36 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هشتم : راه ها و حمل و نقل (1) -صفحات 37 تا 42 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس نهم : راه ها و حمل و نقل (2) -صفحات 43 تا 48 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس دهم : کشور ما چگونه اداره می شود؟ -صفحات 49تا 54 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس یازدهم : کشورهای همسایه (1)- صفحات 55 تا 61 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس دوازدهم : کشورهای همسایه (2)- صفحات 62تا 65 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس سیزدهم : حرکت های زمین- صفحات 66تا 71 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس چهاردهم : زندگی در نواحی مختلف جهان - صفحات 72تا 78 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس پانزدهم : بازگشت از سفر حج- صفحات 80 تا84 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس شانزدهم : مدینه, شهر پیامبر(ص)- صفحات 85 تا87 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هفدهم : سفر به کربلا (1)- صفحات 88 تا90کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس هجدهم : سفر به کربلا (2)- صفحات 91 تا96کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس نوزدهم : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند- صفحات97 تا 101 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس بیستم : وزیران کاردان , شهرهای آباد- صفحات102 تا 105 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس بیست و یکم : کشورگشایان بی رحم- صفحات106 تا 108 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

درس بیست و دوم : بازسازی ویرانه ها- صفحات109 تا 111 کتاب - مدرس : سرکار خانم ناهید سپهری راد

الگوهای عددی (صفحات 1 تا 6 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

یادآوری عدد نویسی (صفحات 7 تا 10 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

بخش پذیری (صفحات 11 تا 15 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

معرفی اعداد صحیح (صفحات 16 تا 19 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل ( صفحات 20 تا 22 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

ضرب کسرها (صفحات 28 تا 31 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تقسیم کسرها (صفحات 32 تا 35 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

محاسبات با کسر (صفحات 36 تا 39 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تمرین و مرور فصل (صفحات 40 و 42 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

یادآوری (صفحات 43 تا 47 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

یادآوری ضرب و تقسیم ( صفحات 48 تا 51 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (صفحات 52 تا 55 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (صفحات 56 تا 59 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تمرین و مرور فصل (صفحات 59 تا 62 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرکز تقارن و تقارن مرکزی (صفحات 64 تا 69 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

دوران (صفحات 70 تا 73 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

محور های مختصات (صفحات 74 تا 79 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تقارن و مختصات (صفحات 80 تا 82 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل (صفحات 83 تا 86 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

طول و سطح (صفحات 88 تا 93 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

حجم و جرم (صفحات 94 تا 97 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مساحت دایره (صفحات 98 تا 101 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

خط و زاویه (صفحات 102 تا 105 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تمرین - مرور فصل (صفحات 105 تا 108 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

کسر , نسبت و تناسب (صفحات 110 تا 114 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درصد (صفحات 115 تا 120 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

کاربرد درصد در محاسبات مالی (صفحات 121 تا 126 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

کاربرد درصد در آمار و احتمال (صفحات 126 تا 128 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

مرور فصل (صفحات 128 تا 130) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تقریب (صفحات 132 تا 136 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

اندازه گیری و محاسبات تقریبی (صفحات 137 تا 141 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

تمرین و مرور فصل (صفحات 141 تا 144 ) - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس اول : زنگ علوم - صفحات 7 تا 12 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوم : سرگذشت دفتر من - صفحات 13 تا 22 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سوم : کارخانه ی کاغذ سازی - صفحات 23 تا 30 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس چهارم : سفر به اعماق زمین - صفحات 31 تا 36 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس پنجم : زمین پویا - صفحات 37 تا 44 کتاب - مدرس : سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس ششم : ورزش و نیرو (1) - صفحات 45 تا 52 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هفتم : ورزش و نیرو (2) - صفحات 53 تا 63 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس هشتم : طراحی کنیم و بسازیم - صفحات 64 تا 66 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس نهم : سفر انرژی - صفحات 67 تا 74 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ - صفحات 75 تا 80 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس یازدهم : شگفتی های برگ - صفحات 81 تا 84 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس دوازدهم : جنگل برای کیست؟ - صفحات 85 تا 92 کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس سیزدهم : سالم بمانیم - صفحات 94 تا 98کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده - صفحات 100 تا ؟102کتاب - مدرس: سرکار خانم افسانه افشار کردستانی

درس اول : معرفتِ آفریدگار - صفحات 10 تا 13 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم : پنجره های شناخت - صفحات 14 تا 25 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم: هوشیاری - صفحات 26 تا 31 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم: داستان من و شما - صفحات 32 تا 36 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم: هفت خانِ رستم - صفحات 37 تا 49 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم: ای وطن - صفحات 50 تا 53 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم: آزاد - صفحات 54 تا 57 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم: دریا قُـــلی - صفحات 58 تا 64 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس - صفحات 65 تا 73 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم: عطار و جلال الدین محمد - صفحات 74 تا 77 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم: شهدا خورشیدند - صفحات 78 تا 83 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم: دوستی/مشاوره - صفحات 84 تا 89 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سیزدهم: آزاد - حکایت: عمرِ گران مایه - صفحات 90 تا 93 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم : رازِ زندگی - صفحات 93 تا 97 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم: میوه ی هنر - صفحات 98 تا 100 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم: آداب مطالعه - صفحات 101 تا 105 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم: ستاره ی روشن - صفحات 106 تا 114 - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : معرفتِ آفریدگار - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوم : پنجره های شناخت - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سوم : هوشیاری - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهارم : داستانِ من و شما - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پنجم : هفت خانِ رستم - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس ششم : ای وطن - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفتم : آزاد - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هشتم : دریاقُلی - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس نهم : رنج هایی کشیده ام که مپرس - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دهم : عطّار و جلال الدّین محمّد - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس یازدهم : شهدا خورشیدند - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس دوازدهم : دوستی و مشاوره - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس سیزدهم : آزاد - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس چهاردهم : رازِ زندگی - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس پانزدهم : میوه ی هنر - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس شانزدهم : آداب مطالعه - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس هفدهم : ستاره ی روشن - مدرس : سرکار خانم آذر فرهمند

درس اول : یادآوری / نماز در قرآن، سوره ی اَنفال آیات 2 تا 4 / آشنایی بیشتر با خط قرآن / سوره ی نساء آیات 102 تا 105 / وقت نماز - صفحات 2 تا 9 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوم : سوره ی فَتح آیات 1 تا 9 / سوره ی فَتح آیات 10 تا 15 / حتی یک وچب خاک - صفحات 10 تا 15 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سوم : سوره ی فَتح آیه ی 29 و سوره ی حُجُرات آیات 1 تا 4 / سوره ی حُجُرات آیات 5 تا 11 / مومنان برادرند - صفحات 16 تا 22 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهارم : سوره ی حُجُرات آیات 12 تا 18 / سوره ی ق آیات 1 تا 15 / ملاک برتری - صفحات 23 تا 28 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس پنجم : سوره ی ق آیات 36 تا 45 و سوره ی ذاریات آیات 1 تا 6 / سوره ی ذاریات آیات 7 تا 30 / گسترش آسمان - صفحات 29 تا36 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس ششم : سوره ی ذاریات آیات 52 تا 60 و سوره ی طور آیات 1 تا 14 / سوره ی طور آیات 15 تا 31 / همیشه در تپش - صفحات 37 تا 42 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هفتم : سوره ی قَمَر آیات 1 تا 27 / سوره ی قَمر آیات 50 تا 55 و سوره ی الرحمن آیات 1 تا 16 / نظم در آفرینش - صفحات 43 تا 49 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس هشتم : سوره ی الرحمن آیات 17 تا 40 / سوره ی الرحمن آیات 41 تا 67 / مردان پارسی - صفحات 50 تا 55 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس نهم : سوره ی الرحمن آیات 68 تا 78 و سوره ی واقعه آیات 1 تا 16 / سوره ی واقعه آیات 51 تا 76 / آب و آبادانی - صفحات 56 تا 61 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دهم : سوره ی حَدید آیات 4 تا 11 / سوره ی حَدید آیات 12 تا 18 / تولدی دوباره - صفحات 62 تا 73 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس یازدهم : سوره ی حَدید آیات 25 تا 29 / سوره ی مُجادله آیات 1 تا 6 / مادر فلزات -صفحات 74 تا 79 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس دوازدهم : سوره ی مُجادله آیات 12 تا 21 / سوره ی مُجادله آیه ی 22 و سوره ی حَشر آیات 1 تا 3/ حزب الله پیروز است - صفحات 80 تا85 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس سیزدهم : سوره ی حَشر آیات 17 تا 24 / سوره ی مُمتَحِنِه آیات 1 تا 5 / خدای تصویرگر - صفحات 86 تا 91 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس چهاردهم : سوره ی ممتَحنه آیات 12 و 13 و سوره ی صَف آیات 1 و 5 / سوره ی صَف آیات 6 تا 14 / رطب خورده، منع رطب کی کند؟ / همه تسبیح گوی او - صفحات 92 تا 100 کتاب - مدرس : سرکار خانم فاطمه منصوری

درس اول : یکتا - صفحات 8 تا 13 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس دوم : بهترین راهنمایان - صفحات 14 تا 17 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس سوم : سرور آزادگان - صفحات 18 تا 23 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس چهارم : باغ سرّی - صفحات 24 تا 27 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس پنجم : شتربان با ایمان - صفحات 28 تا 33 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس ششم : سیمای خوبان - صفحات 34 تا 39 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس هفتم : دست در دست دوست - صفحات 40 تا 45 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس هشتم : دوران غیبت - صفحات 46 تا 49 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس نهم : جهان دیگر - صفحات 50 تا 57 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس دهم : آداب زندگی - صفحات 58 تا 61 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس یازدهم : راه تندرستی - صفحات 62 تا 67 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس دوازدهم : سفرهای با برکت - صفحات 68 تا 73 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس سیزدهم : عید مسلمانان - صفحات 74 تا 77 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس چهاردهم : راز موفقیت - صفحات 78 تا 83 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس پانزدهم : سرزمین های همیشه سبز- صفحات 84 تا 91 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس شانزدهم : زیارت - صفحات 92 تا 97 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس هفدهم : دانش آموز نمونه - صفحات 98 تا 104 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس اول : دوستی - صفحات 10 تا 13 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس دوم : آداب دوستی - صفحات 14 تا 16 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس سوم : تصمیم گیری چیست؟ - صفحات 18 تا 20 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس چهارم : چگونه تصمیم بگیریم؟ - صفحات 20 تا 24 کتاب - مدرس :سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس پنجم : عوامل موثر در کشاورزی - صفحات 26 تا 27 کتاب - مدرس:سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس ششم : محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف - صفحات 28 تا 34 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس هفتم : طلای سیاه - صفحات 36 تا 40 کتاب - مدرس : سرکارخانم سمانه کرم زاده

درس هشتم : انرژی را بهتر مصرف کنیم - صفحات 41 تا 44 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس نهم : پیشرفت های علمی مسلمانان - صفحات 46 تا 51 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس دهم : چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ - صفحات 52 تا 56 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس یازدهم:اصفهان: نصف جهان - صفحات 58 تا 63 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس دوازدهم: چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟ - صفحات 64 تا 66 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس سیزدهم: برنامه ی روزانه ی متعادل - صفحات 68 تا 70 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس چهاردهم: برنامه ریزی برای اوقات فراغت - صفحات 71 تا 76 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس پانزدهم: انواع لباس - صفحات 77 تا 81 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس شانزدهم: لباس از تولید تا مصرف - صفحات 82 تا 86 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس هفدهم: ویژگی های دریاهای ایران - صفحات 87 تا 91 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس هجدهم: دریا،نعمت خداوندی - صفحات92 تا 96 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس نوزدهم: همسایگان ما - صفحات 98 تا 102 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس بیستم: مطالعه ی موردی - صفحات 103 تا 106 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس بیست و یکم: استعمار چیست؟ - صفحات 108 تا 111 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس بیست و دوم: مبارزه ی مردم ایران با استعمار - صفحات 112 تا 114 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس بیست و سوم: خرمشهر در چنگال دشمن - صفحات 115 تا 120 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده

درس بیست و چهارم: خرمشهر در دامان میهن - صفحات 121 تا 124 کتاب - مدرس : سرکار خانم سمانه کرم زاده