رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - مهارت کار آفرینی - 98/06/11